Печать Печать

Дан старт коллективным переговорам по проекту нового КД

кодексПосле первого заседания комиссии по коллективному договору, состоявшегося 22 января,  стороны подписали Соглашение о порядке обсуждения и подготовки проекта нового коллективного договора. Предлагаем ознакомиться с данным документом ( на литовском языке и в переводе на русский язык).

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS  ELEKTRINĖS

JUNGTINĖ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBĖ

SUSITARIMAS

DĖL NAUJOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PROJEKTO RENGIMO IR SVARSTYMO TVARKOS

2014 01 29, № Spr -21-(1.185)/19-09

Visaginas

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Janulevičiaus (toliau – darbdavys), ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės jungtinė profesinių sąjungų atstovybė (toliau – darbuotojų kolektyvo atstovai), atstovaujama pirmininko Vladimiro Draniko, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos darbo kodekso II dalimi, valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VĮs-318 „Dėl komisijos naujos kolektyvinės sutarties projekto rengimui sudarymo“ ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės jungtinės profesinių sąjungų atstovybės 2014 m. sausio 15 d. susitarimu Nr. 13-09  „Dėl darbuotojų atstovų sudėties“

SUSITARĖ:

1.Sudaryti šios sudėties darbdavio ir darbuotojų kolektyvo atstovų komisiją (toliau – komisija) naujai IAE kolektyvinei sutarčiai rengti ir svarstyti:

Darbdaviui atstovaujanti šalis:

Generalinis direktorius – Darius Janulevičius.

Darbdavio komisijos pirmininkas – Tomas Liukaitis, KR ir AD direktorius.

Nariai:

Tamara Lašakonienė, vyriausioji buhalterė;

Aleksandr Vnukov, TT vadovas;

Kęstutis Gediminskas, RST vadovas;

Jurgita Janutėnaitė, TS vadovė;

Audronė Glušakova, PS vadovė;

Irma Butanavičiūtė, DS ir SS vadovė;Sakalas Gorodeckas, ekspertas PS.

Darbuotojų kolektyvui atstovaujanti šalis – valstybės įmonė Ignalinos atominės elektrinės jungtinė profesinių sąjungų atstovybė:

Vladimir Dranik, VĮ IAE jungtinė profesinių sąjungų atstovybės pirmininkas (BKTC).

Darbuotojų kolektyvo atstovų komisijos pirmininkė – Ilona Nekrošienė, IAE Nepriklausomos profsąjungos pirmininko pavaduotoja – teisininkė;

Nariai:

Nikolajus Lebedevičius, IAE Nepriklausomos profsąjungos tarybos narys (RSS);

Konstantin Loboda, IAE Nepriklausomos profsąjungos tarybos narys (RSS);

Jolanta Cinaitienė, LPSK teisininkė;

Jevgenij Izmalkov, IAE Nepriklausomos profsąjungos tarybos narys (OV ir IPS);

Vera Novik, IAE Nepriklausomos profsąjungos narė (AV ir KVS);

Pavel Chrečkov, IAE Darbininkų sąjungos profsąjungos narys (RSS);

Valentina Verchovceva, IAE profsąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotoja (DRAIS).

2.Komisijos uždaviniai:

2.1.parengti naujos IAE kolektyvinės sutarties projekto pagrindinį tekstą ir priedų projektus;

2.2.perduoti naujos IAE kolektyvinės sutarties projektą su priedais įmonės padaliniams aptarimui;

2.3.atsižvelgiant į iš įmonės padalinių gautas pastabas ir pasiūlymus, galutinai suderinti naujos IAE kolektyvinės sutarties projektą;

2.4.organizuoti darbuotojų konferenciją naujos IAE kolektyvinės sutarties projekto pritarimui.

3.Komisijos darbo organizavimas.

3.1.Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos darbui posėdžio metu vadovauja posėdžio pirmininkas. Posėdžio pirmininkas yra skiriamas rotacijos tvarka – darbdavio komisijos pirmininkas ir darbuotojų atstovų komisijos pirmininkas pirmininkauja komisijos posėdžiams pasikeisdami, t. y. kas antrą posėdį. Pirmam komisijos posėdžiui pirmininkauja darbdavio komisijos pirmininkas.

3.2.Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Komisijos posėdžio protokolas turi būti surašytas per 3 (tris) darbo dienas nuo komisijos posėdžio dienos. Protokolą pasirašo darbdavio komisijos ir darbuotojų atstovų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo komisijos posėdžio dienos.

3.3.Komisijos posėdžiai yra uždari. Esant poreikiui, tretieji asmenys dalyvauja posėdžiuose tik esant darbdavio ir darbuotojų komisijų pirmininkų sutikimui.

3.4.Derybų dėl naujos IAE kolektyvinės sutarties metu šalių gauta informacija yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik esant raštiškam kitos šalies sutikimui, išskyrus atvejus, kai informacija pateikiama šalių valdymo organams. Ši nuostata netaikoma, naujos IAE kolektyvinės sutarties projekto turiniui, po to, kai naujos IAE kolektyvinės sutarties projektas pateikiamas įmonės padaliniams svarstymui.

3.5.Kolektyvinės sutarties šalys turi teisę paprašyti viena kitos pateikti informaciją su derybomis susijusiais klausimais. Informacija pateikiama per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Darbdavio teikiamą konfidencialią informaciją, darbuotojų atstovai įsipareigoja naudoti tik tam tikslui dėl kurio ji buvo atskleista ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. Darbdavys gali paprašyti, jog darbuotojų atstovai kiekvieną kartą prieš gaudami tokią informaciją pasirašytų konfidencialumo įsipareigojimą.

4.Darbuotojų kolektyvo delegatai į konferenciją renkami padalinių darbuotojų susirinkimuose, tokia tvarka: 1 delegatas nuo 20 darbuotojų arba 1 delegatas, jeigu padalinyje dirba mažiau nei 20 darbuotojų.

5.Įmonės administracija teikia visokeriopą pagalbą komisijos nariams, leidžia darbo metu jiems dalyvauti komisijos posėdžiuose, komisijos narių prašymu teikia informaciją, reikalingą aptariant naujos IAE kolektyvinės sutarties projektą, jo sąlygas.

6.Visa susijusi su kolektyvinėmis derybomis susijusi informacija, iki įmonės darbuotojų konferencijos, naujos IAE kolektyvinės sutarties projektui pritarti, gali būti viešai skelbiama ir teikiama visuomenės informavimo priemonėse bei įmonės vidiniame puslapyje tik esant darbdavio ir darbuotojų komisijų pirmininkų suderinimui.

7.Konferencijai svarstyti pateikiamas tik komisijos suderintas naujos IAE kolektyvinės sutarties projektas. Jeigu konferencija pateiktam naujos IAE kolektyvinės sutarties projektui nepritaria komisija priima sprendimą dėl derybų atnaujinimo arba inicijuoja kolektyvinį darbo ginčą.

8.Šalys siekiant konstruktyvaus dialogo bei efektyvių derybų, susitaria derybų metu (iki derybų rezultato protokolo pasirašymo) neorganizuoti viešųjų akcijų ((mitingai, piketai ir pan.) už IAE kontroliuojamos zonos ribų), taip pat neorganizuoti panašių akcijų pasitelkiant respublikines bei užsienio masines informavimo priemones, išskyrus tuos atvejus, kai darbdavys nutraukia derybas.

9.Šalys derybų metu įsipareigoja laikytis sąžiningumo bei protingumo principų

10.Komisijos veiklos klausimai, kurie neaptarti šiame susitarime sprendžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka, o jeigu tokia tvarka nenustatyta komisijos narių sutarimu.

11.Šio susitarimo pasirašymo data laikoma kolektyvinių derybų pradžia.

 

СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТА НОВОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
2014 01 29, № Spr -21-(1.185)/19-09

ГП ИАЭС, в лице генерального директора Дарюса Янулявичюса (далее – работодатель), и Объединенное представительство профсоюзов ГП ИАЭС (далее – представители коллектива работников), в лице председателя Владимира Драника, руководствуясь II частью Трудового кодекса ЛР, приказом ген. директора ГП ИАЭС от 12 декабря 2013 г. Nr. VĮs-318 «О создании комиссии по подготовке проекта нового коллективного договора» и решением ОПП ИАЭС от 15 января 2014 г.,

ДОГОВОРИЛИСЬ:
1.Создать комиссии представителей работодателя и коллектива работников  (далее – комиссия)  для подготовки и обсуждения нового коллективного договора в следующем составе:

Сторона, представляющая работодателя:
Генеральный директор – Дарюс Янулявичюс.
Председатель комиссии работодателя – Томас Люкайтис, директор KR и AD.
Члены комиссии:
Тамара Лашаконене, гл. бухгалтер;
Александр Внуков, руководитель ТТ;
Кястутис Гедиминскас, руководитель RST;
Юргита Янутенайте, руководитель TS;
Аудроне Глушакова, руководитель PS;
Ирма Бутанавичюте, руководитель DS и SS;
Сакалас Городецкис, эксперт PS.

Сторона, представляющая коллектив работников – Объединенное представительство ГП ИАЭС:
Владимир Драник, председатель ОПП ГП ИАЭС (BKTC).
Председатель комиссии представителей коллектива работников – Илона Некрошене, заместитель председателя НП ГП ИАЭС;
Члены комиссии:
Николаюс Лебедявичюс, член совета НП ИАЭС (RSS);
Константин Лобода, член совета НП ИАЭС (RSS);
Йоланта Цинайтене, юрист Конфедерации профсоюзов Литвы;
Евгений Измалков, член совета НП ИАЭС (OV ir IPS);
Вера Новик, член совета НП ИАЭС (AV ir KVS);
Павел Хречков, член Союза рабочих ИАЭС (RSS);
Валентина Верховцева, заместитель председателя профсоюза ИАЭС «Солидарумас».

2. Задачи комиссии:
2.1. подготовить основной текст проекта нового коллективного договора ИАЭС и проекты приложений;
2.2. передать проект нового коллективного договора с приложениями для обсуждения в подразделения предприятия;
2.3. с учетом предложений и замечаний, полученных из подразделений предприятия, окончательно согласовать проект нового коллективного договора;
2.4. организовать конференцию работников для одобрения проекта нового коллективного договора.

3. Организация работы комиссии:
3.1.Формой работы комиссии являются заседания. Работой комиссии во время заседания руководит председатель заседания. Председатель заседания назначается в порядке ротации – председатель комиссии работодателя и председатель комиссии представителей работников председательствуют на заседаниях по очереди, т.е. через одно заседание. На первом заседании комиссии председательствует председатель комиссии работодателя. 
3.2. Заседания комиссии протоколируются. Протокол заседания комиссии должен быть составлен в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заседания комиссии. Протокол подписывают председатели комиссии работодателя и комиссии работников в течение не более чем 5 (пяти) дней с момента заседания комиссии.
3.3. Заседания комиссии являются закрытыми. При необходимости, третьи лица участвуют в заседаниях только с согласия председателей комиссий со стороны работников и работодателя.
3.4. Полученная в ходе переговоров по новому коллективному договору ИАЭС информация является конфиденциальной и может быть раскрыта третьим лицам только с письменного согласия другой стороны, за исключением тех случаев, когда информация предоставляется управляющим органам сторон. Данное положение не применяется по отношению к содержанию проекта коллективного договора ИАЭС после того, как проект нового коллективного договора ИАЭС выносится на обсуждение в подразделения предприятия.

3.5. Стороны коллективного договора имеют право попросить друг у друга предоставить информацию по вопросам, связанным с переговорами. Информация предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня получения такой просьбы. Предоставляемую работодателем конфиденциальную информацию представители работников обязуются использовать  только в тех целях, для которых она была раскрыта, и не раскрывать ее третьим лицам. Работодатель может попросить, чтобы представители работников каждый раз перед получением такой информации подписали обязательство о конфиденциальности.

4.Делегаты от  коллектива работников избираются на конференцию на собраниях работников подразделений в следующем порядке: 1 делегат от 20 работников или 1 делегат, если в подразделении работают менее 20 работников.
5.Администрация предприятия оказывает всяческую помощь членам комиссии, предоставляет  им возможность в рабочее время участвовать в заседаниях комиссии, по просьбе членов комиссии предоставляет информацию, необходимую при обсуждении проекта нового коллективного договора, его условий.
6.Вся связанная с коллективными переговорами информация, до конференции работников предприятия по одобрению проекта нового коллективного договора, может публиковаться и предоставляться  в средствах массовой информации, а также на внутреннем сайте предприятия только при согласовании председателей комиссии работодателя и работников.
7.Для обсуждения Конференции представляется только согласованный комиссией проект нового коллективного договора ИАЭС. Если Конференция не одобряет проект нового коллективного договора, комиссия принимает решение по возобновлению переговоров или инициирует коллективный спор.
8.Стороны, в рамках стремления к конструктивному диалогу и эффективным переговорам, договариваются, что в период переговоров (до подписания протокола о результатах переговоров) не организовывать публичных акций (митинги, пикеты и т.д.) за пределами контролируемой зоны ИАЭС, также не организовывать подобных акций с привлечением республиканских и зарубежный средств массовой информации, за исключением тех случаев, когда работодатель прерывает переговоры.
9.Стороны обязуются в ходе переговоров придерживаться принципов добросовестности и разумности.
10.Вопросы деятельности комиссии, которые не оговорены в настоящем соглашении, решаются в установленном Трудовым Кодексом ЛР порядке, а если такой порядок не установлен, то по договоренности членов комиссии.
11.Дата подписания настоящего соглашения считается началом коллективных переговоров.

Запись опубликована в рубрике Коллективный договор. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.