DĖL TAISYKLIŲ / ПО ПРАВИЛАМ

Dokumento tekstas lietuvių kalba: 42_del_Taisykliu_pakeitimo-s0420

Текст письма на русском языке: Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи DĖL TAISYKLIŲ / ПО ПРАВИЛАМ отключены

APMOKĖJIMAS UŽ PRASTOVĄ. VĮ IAE PROFSĄJUNGŲ KREIPIMASIS Į DARBUOTOJUS

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000005833 StartFragment:0000000485 EndFragment:0000005816

Ignalinos atominės elektrinės profesinės sąjungos nuo pat pirmos Lietuvoje paskelbto karantino dienos palaikė įmonės vadovybę dėl sprendimo pakelbti praatovą/ Tam, kad maksimaliai apsaugoti darbutojus nuo COVID-19 užkretimo gresmės.

Nuo balandžio 6 d. IAE pradėjo dirbti minimaliame darbo režime Daugiau nei 1000 darbuotojams buvo paskelbta prastova. Pagrinde tai palietė darbuotojus, kurių darbo užmokestis „į rankas“ sudaro vidutiniškai apie 700 eurų. Daugelis jų yra vieninteliai maitintojai savo šeimose.

Todėl profsąjungos nuo pat pradžios ragino įmonės vadovus kartu dieti pastangas tam, kad šiems darbuotojams išsaugoti bent bazinę algą (be fiksuoto priedo už darbo sąlygas).

Šiai dienai IAE vadovybė informavo darbotojus apie tai, kad už prastovos laikotarpį darbuotojams bus išmokėta bazinė alga.

IAE profsąjungos palaiko įmonės vadovus ir tinkamai vertina jų pastangas išsaugoti darbuotojams darbo užmokestį už prastovos laikotarpį.

Šiuo sudėtingu laikotarpiu, ekstremalios situacijos sąlygomis ypač svarbu ieškoti bendrų sprendimų, kurie yra aktualūs tiek kiekvienam darbuotojui, tiek visai įmonei.

Karantinas kada nors pasibaigs. Ir mūsų visų gyvenimas grįš į savo vėžes. Ir nuo to, kaip mes ŠIANDIEN palaikome vieni kitus, priklauso ,kaip mes rytoj galėsime pažvelgti vienas kitam į akis.

Likite sveiki, saugokite save ir savo artimuosius!

IAE veikiančių profesinių sąjungų vardu

L.e. Jungtinės profesinių sąjungų atsovybės

pirmininko pareigas

Ilona Nekrošienė

Рубрика: Актуалии | Комментарии к записи APMOKĖJIMAS UŽ PRASTOVĄ. VĮ IAE PROFSĄJUNGŲ KREIPIMASIS Į DARBUOTOJUS отключены

ОПЛАТА ЗА ПРОСТОЙ. ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ К РАБОТНИКАМ ИАЭС

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000007620 StartFragment:0000000485 EndFragment:0000007603

ПРОФСОЮЗЫ Игналинской атомной электростанции с первого дня объявленного в Литве карантина поддержали руководство предприятия в решении объявить простой. С тем, чтобы максимально обезопасить наших работников от угрозы заражения COVID-19.

С 6 апреля предприятие ИАЭС начало работать в минимальном режиме. Более чем 1000 работников предприятия был объявлен простой. Это коснулось, по большей части, работников, чья зарплата «на руки» составляет в среднем порядка 700 евро. Многие из них являются единственными кормильцами в семье.

Поэтому профсоюзы изначально призвали руководство прилагать совместные усилия с тем, чтобы сохранить этим людям хотя бы базовый оклад (без надбавки за условия работы).

На сегодняшний день руководство ИАЭС информировало работников о том, что за период простоя работникам будет выплачен базовый оклад.

Профсоюзы ИАЭС поддерживают руководство предприятия и по достоинству оценивает его усилия по сохранению работникам зарплаты за период простоя.

В этот сложный период, в условиях экстремальной ситуации, особенно важен поиск совместных решений, которые актуальны как для для каждого работника, так и для предприятия, в целом.

Карантин когда-нибудь закончится, и наша жизнь вернется в свое привычное русло. И от того, что мы СЕГОДНЯ сделаем друг для друга, насколько сумеем объединиться в решении общих задач, зависит, как мы сможем ЗАВТРА смотреть в глаза друг другу.

Здоровья вам! Берегите себя и своих близких!

От имени всех действующих на ИАЭС профсоюзов

В.и.о. председателя объединенного представительства профсоюзов

Илона Некрошене

Tel. +370 656 99491

Рубрика: Актуалии | Комментарии к записи ОПЛАТА ЗА ПРОСТОЙ. ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ К РАБОТНИКАМ ИАЭС отключены

Su Lietuvos energetikų diena!

Lietuvos energetikos istorijos pradžia — 1892 m. balandžio 17 d. kunigaikščio Bogdano Oginskio dvare Rietave įsižiebusi pirmoji elektros lemputė. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Su Lietuvos energetikų diena! отключены

С днем энергетика!

17 апреля 1892 г, когда зажглась первая электрическая лампочка в Ретаве, в графской усадьбе Багдонаса Огинского, началась история литовской энергетики. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи С днем энергетика! отключены

Su šv. Velykom!

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Su šv. Velykom! отключены

С праздником св. Пасхи!

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи С праздником св. Пасхи! отключены

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO TEISINIŲ PAGRINDŲ / ПО ПРАВОВЫМ ОСНОВАНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Laiško tekstas lietuvių kalba: IAEprofsajungos_Del darbo organizavimo

Текст письма на русском языке ниже: Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи DĖL DARBO ORGANIZAVIMO TEISINIŲ PAGRINDŲ / ПО ПРАВОВЫМ ОСНОВАНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА отключены

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KREIPIMASIS Į IAE DARBUOTOJUS

Į IAE profsąjungoms su dideliu apgailestavimu tenka konstatuoti, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu, t.y. ekstremalios situacijos sąlygomis, strateginės įmonės  VĮ IAE vadovybė, nepaisant darbuotojų atstovų raginimų kartu ieškoti sprendimų, kurie svarbus kiekvienam darbuotojui, t.y. jų darbo sąlygos, darbo organizavimas, darbo apmokėjimas, vežimas į darbą ir atgal ir kt., įmonės vadovai nėra linkę bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis. 

Šiandien įmonės darbuotojams išplatinta informacija tik dar labiau papiktino darbuotojus ir sukėlė sąmyšį. 

Tuo tarpu, kai visos Lietuvos valstybinės institucijos šiuo sudėtingu laikotarpiu susitelkę ieško optimaliausiu sprendimų tam, kad Lietuvos gyventojai patirtų kuo mažesnių finansinių nuostolių, Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (strateginės reikšmės objektas) vienašališkai, be jokio pasitarimo  su profesinėmis sąjungomis, priėmė, mūsų įsitikinimu, absurdišką sprendimą — skelbti prastovą NE DĖL KARANTINO. Tai reiškia, kad tokiu atveju darbuotojai neteks  didelės dalies savo pajamų, o IAE netenka valstybės subsidijų dėl darbo užmokesčio kompensavimo.

Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į tai, jog įmonė nėra linkusi bendradarbiauti šiuo sudėtingu visai Lietuvai laikotarpiu, ieškoti kartu optimaliausių sprendimų ir neraginti darbuotojus ieškoti, kaip «išsisukti» iš situacijos, kurią savo sprendimais, iš esmės, sukūrė įmonės vadovybė (siūlyti eiti kasmetinių ar neapmokamų atostogų, pasinaudoti nedarbingumu ir pan. ) profesinės sąjungos, gindamos darbuotojus nuo neteisingų vadovybės veiksmų, savarankiškai maksimaliai išnaudos visas įmanomas teisines priemones. 

Pagarbiai

VĮ IAE veikiančių profesinių sąjungų vardu

L.e. IAE JPSA pirmininko pareigas

Ilona Nekrošienė

Tel. +370 656 99491

Рубрика: Актуалии | Комментарии к записи PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KREIPIMASIS Į IAE DARBUOTOJUS отключены

ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ К РАБОТНИКАМ ИАЭС

ПРОФСОЮЗЫ Игналинской атомной электростанции с огромный сожалением вынуждены констатировать, что в этот сложный период, в условиях экстремальной ситуации, руководство ГП ИАЭС, несмотря на призывы профсоюзов совместно искать решения, которые важны для каждого работника, т. е. Их условия работы, организация труда, оплата труда, доставка на работу и т. д., руководство предприятия не склонно сотрудничать с профсоюзами.

Сегодняшнее обращение руководства ИАЭС к работникам предприятия лишь еще больше возмутило коллектив и вызвало сумятицу.

В то время, когда все государственные институции, объединив свои усилия, ищут наиболее оптимальных решений с тем, чтобы жители Литвы как можно меньше пострадали финансово, Государственное предприятие Игналинская атомная электростанция (объект стратегического значения) в одностороннем порядке, без какого бы то ни было согласования с профсоюзами, приняли, по нашему убеждению, абсурдное решениеобъявить простой НЕ В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ. Это означает, что в этом случае работники лишатся большой части своей зарплаты. А предприятие ИАЭС, в свою очередь, лишается государственных субсидий по компенсации заработной платы.

Также информируем: учитывая то, что руководство предприятия не склонно сотрудничать в этот сложный для всей Литвы период, совместно искать наиболее оптимальных решений и не призывать работников искать, как «выкрутиться» из ситуации, которую, по сути, своими решениями создало руководство предприятия (предлагать воспользоваться ежегодным отпуском или отпуском за свой счет, больничным и т. д.), профсоюзы ИАЭС, защищая работников от несправедливых и неверных решений руководства, самостоятельно примут все правовые меры, максимально.

От имени всех действующих на ИАЭС профсоюзов

В.и.о. председателя объединенного представительства профсоюзов

Илона Некрошене

Tel. +370 656 99491

Рубрика: Актуалии | Комментарии к записи ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ К РАБОТНИКАМ ИАЭС отключены