Su šv. Velykom!

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Su šv. Velykom! отключены

С праздником св. Пасхи!

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи С праздником св. Пасхи! отключены

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO TEISINIŲ PAGRINDŲ / ПО ПРАВОВЫМ ОСНОВАНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Laiško tekstas lietuvių kalba: IAEprofsajungos_Del darbo organizavimo

Текст письма на русском языке ниже: Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи DĖL DARBO ORGANIZAVIMO TEISINIŲ PAGRINDŲ / ПО ПРАВОВЫМ ОСНОВАНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА отключены

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KREIPIMASIS Į IAE DARBUOTOJUS

Į IAE profsąjungoms su dideliu apgailestavimu tenka konstatuoti, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu, t.y. ekstremalios situacijos sąlygomis, strateginės įmonės  VĮ IAE vadovybė, nepaisant darbuotojų atstovų raginimų kartu ieškoti sprendimų, kurie svarbus kiekvienam darbuotojui, t.y. jų darbo sąlygos, darbo organizavimas, darbo apmokėjimas, vežimas į darbą ir atgal ir kt., įmonės vadovai nėra linkę bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis. 

Šiandien įmonės darbuotojams išplatinta informacija tik dar labiau papiktino darbuotojus ir sukėlė sąmyšį. 

Tuo tarpu, kai visos Lietuvos valstybinės institucijos šiuo sudėtingu laikotarpiu susitelkę ieško optimaliausiu sprendimų tam, kad Lietuvos gyventojai patirtų kuo mažesnių finansinių nuostolių, Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (strateginės reikšmės objektas) vienašališkai, be jokio pasitarimo  su profesinėmis sąjungomis, priėmė, mūsų įsitikinimu, absurdišką sprendimą — skelbti prastovą NE DĖL KARANTINO. Tai reiškia, kad tokiu atveju darbuotojai neteks  didelės dalies savo pajamų, o IAE netenka valstybės subsidijų dėl darbo užmokesčio kompensavimo.

Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į tai, jog įmonė nėra linkusi bendradarbiauti šiuo sudėtingu visai Lietuvai laikotarpiu, ieškoti kartu optimaliausių sprendimų ir neraginti darbuotojus ieškoti, kaip «išsisukti» iš situacijos, kurią savo sprendimais, iš esmės, sukūrė įmonės vadovybė (siūlyti eiti kasmetinių ar neapmokamų atostogų, pasinaudoti nedarbingumu ir pan. ) profesinės sąjungos, gindamos darbuotojus nuo neteisingų vadovybės veiksmų, savarankiškai maksimaliai išnaudos visas įmanomas teisines priemones. 

Pagarbiai

VĮ IAE veikiančių profesinių sąjungų vardu

L.e. IAE JPSA pirmininko pareigas

Ilona Nekrošienė

Tel. +370 656 99491

Рубрика: Актуалии | Комментарии к записи PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KREIPIMASIS Į IAE DARBUOTOJUS отключены

ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ К РАБОТНИКАМ ИАЭС

ПРОФСОЮЗЫ Игналинской атомной электростанции с огромный сожалением вынуждены констатировать, что в этот сложный период, в условиях экстремальной ситуации, руководство ГП ИАЭС, несмотря на призывы профсоюзов совместно искать решения, которые важны для каждого работника, т. е. Их условия работы, организация труда, оплата труда, доставка на работу и т. д., руководство предприятия не склонно сотрудничать с профсоюзами.

Сегодняшнее обращение руководства ИАЭС к работникам предприятия лишь еще больше возмутило коллектив и вызвало сумятицу.

В то время, когда все государственные институции, объединив свои усилия, ищут наиболее оптимальных решений с тем, чтобы жители Литвы как можно меньше пострадали финансово, Государственное предприятие Игналинская атомная электростанция (объект стратегического значения) в одностороннем порядке, без какого бы то ни было согласования с профсоюзами, приняли, по нашему убеждению, абсурдное решениеобъявить простой НЕ В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ. Это означает, что в этом случае работники лишатся большой части своей зарплаты. А предприятие ИАЭС, в свою очередь, лишается государственных субсидий по компенсации заработной платы.

Также информируем: учитывая то, что руководство предприятия не склонно сотрудничать в этот сложный для всей Литвы период, совместно искать наиболее оптимальных решений и не призывать работников искать, как «выкрутиться» из ситуации, которую, по сути, своими решениями создало руководство предприятия (предлагать воспользоваться ежегодным отпуском или отпуском за свой счет, больничным и т. д.), профсоюзы ИАЭС, защищая работников от несправедливых и неверных решений руководства, самостоятельно примут все правовые меры, максимально.

От имени всех действующих на ИАЭС профсоюзов

В.и.о. председателя объединенного представительства профсоюзов

Илона Некрошене

Tel. +370 656 99491

Рубрика: Актуалии | Комментарии к записи ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ К РАБОТНИКАМ ИАЭС отключены

DĖL 2020-04-03 ĮSAKYMO NR. VĮS-106 PAKEITIMO / ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРИКАЗА НР. VĮs-106 ОТ 2020-04-03

Rašto tekstas lietuvių kalba: Raštas

Текст письма на русском языке см. ниже: Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи DĖL 2020-04-03 ĮSAKYMO NR. VĮS-106 PAKEITIMO / ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРИКАЗА НР. VĮs-106 ОТ 2020-04-03 отключены

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO / ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymas lietuvių kalba: Atsakymas

Текст письма на русском языке представлен ниже:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ТРУДА ЛР

ОПП ГП ИАЭС                                                 2020-04-06   Nr. (11.11-53)SD-1863

Копия: Канцелярия Правительства ЛР

Министерство энергетики ЛР

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ

Специалисты Министерства социальной защиты и труда рассмотрели изложенные в вашем запросе “По работе работников ГП ИАЭС в экстремальных ситуациях” вопросы и по компетенции представляет ответ специалистов Министерства.

На Ваш вопрос, будут ли ГП ИАЭС выплачиваться субсидии, если она объявит простой по причине карантина, информируем, что Сейм ЛР в порядке особой срочности принял изменения ТК ЛР, Закона о занятости ЛР и Закона о гарантиях работникам, если их работодатель становиться неплатежеспособным и долговременных выплатах по труду, вступивших в силу 19 марта 2020 г., при помощи которых стремятся обеспечить, чтобы при объявлении Правительством ЛР экстремальной ситуации или карантина были бы созданы правовые предпосылки к уменьшению отрицательных последствий, возникших  или которые могут возникнуть у работодателя из-за сложившейся ситуации, числа увольнений работников, для компенсации застрахованным лицам не полученных по причине доходов или их части.

В законе об изменении 47 и 49 ст. ТК ЛР установлено, что работодатель, который при объявлении Правительством ЛР экстремальной ситуации или карантина не может предоставить работнику оговоренную в трудовом договоре работу, может работнику или группе работников объявить простой.

Когда на предприятии объявляется простой по причине экстремальной ситуации или карантина, от работника нельзя требовать, чтобы он прибыл на работу, и в период простоя работодатель работнику должен платить заработную плату в размере не менее минимального месячного оклада, когда в его трудовом договоре оговорена полная норма рабочего времени. Работодателям часть понесенных за простой расходов на заработную плату будет компенсироваться из Службы занятости, выделяя работодателю субсидию.

В Законе об изменениии 47 и 49 ст. ТК так же утверждено, что по причине экстремальной ситуации или карантина работодатель может объявить работнику частичный простой, когда на определенный период уменьшается число рабочих дней или рабочих часов в неделю. В таком случае за рабочее время выплачивается заработная плата, а за время простоя — как за простой.

Стремясь, чтобы не были уничтожены рабочие места или уволены работники, которым объявлен простой, объявив экстремальную ситуацию или карантин, в Законе о дополнении ст. 51 и изменении ст. 24, 25, 35, 37, 41, 42, 44 закона о занятости ЛР Нр. XII-2470 утверждена выплата субсидий от рассчитанной работникам заработной платы во время карантина работодателям, которые во время данного простоя удерживают рабочие места занятым лицам (работникам).

Напомним, что с целью правовой ясности, также для обеспечения прав работника, когда им простой был бы объявлен после использования всех возможных форм и способов организации труда, Министерство подготовило проект Закона об изменении 47 ст. ТК ЛР, который 31 марта 2020 г. одобрил Сейм ЛР и которым: 1) уточняется 2 п. 1 части 47 ст. ТК, предусматривая, что Правительству ЛР объявив экстремальную ситуацию или простой и работодатель по этой причине не может предоставить работнику оговоренную в трудовом договоре работу, т.к. из-за особенностей организации труда нет возможности оговоренную работу выполнять дистанционно или работник не соглашается выполнять другую предложенную ему работнику. 2) предусматривается обязательство работодателю (объявив простой в установленном во 2 п. 1 ч. 47 ст. ТК) не позднее, чем за один рабочий день после объявления простоя об этом информировать Государственную инспекцию по труду (те работодатели, которые простой уже объявили до вступления в силу настоящего закона, будут обязаны это сделать в течении трех дней со дня вступления в силу закона); 3) расширяется круг субъектов, имеющих право на указанную в Законе о занятости ЛР субсидию — предусматривается право на субсидию всем работодателям, за исключением бюджетных учреждений. Закон, его подписав Президенту ЛР, вступит в силу с момента его размещения в Регистре правовых актов.

Отметим, что постановлением Правительства ЛР Нр. 207 “Об объявлении карантина на территории ЛР” от 14 марта 2020 г. (далее — Постановление Нр. 207) был утвержден режим карантина и установлено, что в государственных и муниципальных институциях,  учреждениях, на управляемых государством или самоуправлением предприятиях работа организуется и клиенты обслуживаются дистанционно, за исключением случаев, когда является обязательным соответствующие рабочие функции (работы) выполнять на рабочем месте, также обязательным является обеспечение выполнения обязательных неотложных функций (работ) (п. 3.2.1).

Также вместе разработан проект Закона об изменении ст.51, 24, 25, 35, 37, 41, 42, 44 закона о занятости ЛР Нр. XII-2470, который в настоящее время одобрен Правительством ЛР и который планируется на следующей неделе повторно рассматривать в Сейме ЛР. Этим законопроектом отказываются от списка секторов, в которых деятельность работающих предприятий была ограничена, предлагаются новые размеры субсидий и верхняя граница субсидий, которая будет зависеть от выбора работодателя. Работодателю выбрав выплату большей заработной платы, чем минимальный месячный оклад, увеличится и предоставляемая субсидия. Работодатель будет иметь возможность выбрать один из размеров субсидий:

  • 70 проц. (вместо сейчас установленного размера 60 проц.) от рассчитанной работнику заработной платы, но не более 1,5 минимального месячного оклада, т.е. 910,5 евро брутто (вместо установленных сейчас 607 евро).
  • 90 проц. от рассчитанной работнику заработной платы, но не более минимального месячного оклада, т.е. 607 евро брутто.

Работодатель ГП ИАЭС, объявляя простой работникам, должен оценить, соответствует ли выполняемая ею деятельность утвержденным во 2 п. 1 ч. 47 ст. ТК условиям и не нарушит ли объявление простоя положений подпункта 3.2.1. Постановления Нр. 207. 

На другие заданные в Вашем письме вопросы и предложения ответят другие министерства по их компетенции.

Призываем Ваш профсоюз активно посредничать, чтобы работники не были бы заствлены воспользоваться накопленным ежегодным отпуском за срок менее одного рабочего года, так же неоплачиваемым отпуском, было бы уволено как можно меньше работников, а при расторжении трудовых договоров соблюдались бы требования правовых актов по сроку предупреждения и принадлежащим выходным пособиям. О нарушениях законов призываем сообщать в Государственную инспекцию по труду при Министерстве социальной защиты и труда.

Будьте в безопасности и оставайтесь здоровыми!

Вицеминистр Ягле Радишаускене

 

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO / ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ отключены

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ: ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА И ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УВОЛЬНЕНИЯ

К сожалению, и в этот сложный период, в условиях карантина, находятся недобросовестные работодатели, которые, стремясь избежать финансовых потерь, предпринимают попытки решить свои проблемы за счет работников.

Важно помнить, что трудовой договор — это, прежде всего, двустороннее соглашение. Это означает, что любое решение должно быть приемлемо обеим сторонам, а не принято в одностороннем порядке, с позиции силы.

РАБОТОДАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАСТАВЛЯТЬ РАБОТНИКА ИДТИ В ОТПУСК

Как ежегодный, так и неоплачиваемый отпуск — это право работника, а не обязанность.

Поэтому даже в период карантина работодатель не имеет права заставить работника без его согласия воспользоваться ежегодным или неоплачиваемым отпуском. Министерство социальной защиты и труда рекомендует настоятельно предложить работнику использовать ежегодный отпуск в период карантина только в том случае, если накоплено отпуска более чем за один год.

Отпуск предоставляется только по заявлению работника. Предоставление отпуска в то время, которое просит работник, для работодателя является обязанностью. Разве что, в связи с производственной необходимостью или с учетом графика отпусков, нет возможности предоставить отпуск именно в это время. Работодатель это должен обосновать реальными фактическими обстоятельствами.

В том случае, если работодатель требует, чтобы работник воспользовался отпуском, работник имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам, которая в период карантина примет решение по его жалобе в порядке письменного рассмотрения.

Отпускные за отпуск должны быть выплачены не позднее чем в последний рабочий день перед отпуском. Разве что есть прошение работника по их выплате в ближайшую зарплату.

НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

Важно знать, что за неоплачиваемый отпуск отпускные не выплачиваются. Кроме того, на период отпуска без содержания работник лишается социального страхования. В период карантина особенно актуально страхование по здоровью. Если в течение календарного месяца работник работал хотя бы один день, в этом случае страхование по здоровью на него распространяется. Если неоплачиваемый отпуск длится больше одного месяца, работнику необходимо налог на обязательное страхование по здоровью (PSD) оплатить самостоятельно.

Только в этом случае работник имеет право на бесплатное оказание государственных медицинских услуг.

На сегодняшний день (PSD) составляет 42,37 евро в месяц.

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА

В период карантина это наиболее рекомендуемая форма работы. Разумеется, в том случае, если удаленная работа возможна в силу характера деятельности предприятия или учреждения, а также выполняемым работником функций. Работа удаленным способом организуется по просьбе работника или соглашением сторон трудового договора.

За такую работу должна в полном объеме выплачиваться оговоренная в трудовом договоре заработная плата работника.

Если в условиях дистанционной работы работник несет дополнительные расходы, связанные с его работой, они должны компенсироваться работодателем. Размер компенсации и условия ее выплаты могут быть установлены соглашением сторон трудового договора или действующим на предприятии локальным правовым актом.

Согласно недавним изменениям ст. 49 ТК, в случае экстремальной ситуации, в целях сохранения здоровья работников и третьих лиц, работодатель может настоятельно предложить работнику работать дистанционным способом, а в случае несогласия — отстранить от работы и за этот период не платить ему заработную плату.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРИОД ПРОСТОЯ

Согласно последним изменениям ст. 47 ТК, работодатель работнику или группе работников может объявить простой, если в период карантина или экстремальной ситуации не может предоставить работнику обусловленной в трудовом договоре работу.

За период простоя работнику должна выплачиваться заработная плата в размере не менее, чем минимальная. И от работника не может требовать работодатель, чтобы тот явился на работу.

На сегодняшний день минимальный месячный оклад составляет 607 евро (с учетом налогов) или 437 евро «на руки».

Работодатель может объявить частичный простой. В этом случае на период простоя уменьшается количество рабочих дней в неделю (не менее чем на два рабочих дня) или количество рабочих часов в день (не менее чем на три рабочих часа).

За фактически отработанное время работник получает заработную плату в полном объеме, а за время простоя — как за простой.

Расходы работодателя будут компенсироваться через Службу занятости путем выделения субсидий.

Субсидия будет выплачиваться до окончания экстремальной ситуации или карантина. Субсидия не будет выделяться бюджетным учреждениям и государственным институциям.

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ — СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ТК

При увольнении работника по 57 ст. ТК в связи сокращением числа работников, работодатель даже в условиях карантина обязан соблюдать нормы трудового кодекса — заранее вручить предупреждение об увольнении, выплатить работнику положенные ему компенсации.

СРОКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Работодатель, желая уволить работника по инициативе работодателя, без вины работника (ст. 57 ТК), обязан его предупредить письменно, в зависимости от стажа работы на предприятии, в следующие сроки:

до одного года — за две недели;

Больше года — за один месяц.

Если работнику до пенсии по старости осталось менее пяти лет, срок предупреждения — два месяца.

Если работник — с недугом, воспитывает ребенка до 14 лет или ребенка с недугом до 18 лет, а также в том случае, если до пенсии ему осталось менее двух лет, в этом случае срок предупреждения — 3 месяца.

В коллективном договоре можно договориться о других сроках предупреждения.

В период предупреждения работодатель может договориться с работником о том, чтобы расторгнуть трудовой договор до истечения срока предупреждения. В этом случае дата увольнения переносится на последний день предупреждения, а работнику выплачивается за этот период положенная ему заработная плата (ст. 64 ТК).

ВЫХОДНЫЕ ПОСОБИЯ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА

В случае увольнения работника на основании ст. 57 ТК работодатель обязан выплатить ему выходное пособие в размере двух средних заработных плат в последний день работы.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ИЗ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

В случае увольнения нужно обратиться в Службу занятости. Зарегистрировавшись в Службе занятости, человек становится застрахованным обязательным страхованием по здоровью. В этом случае ему не нужно ежемесячно самостоятельно оплачивать налог PSD.

Пособие по безработице назначается в течение 10 рабочих дней.

Пособие по безработице состоит из двух частей: постоянной и переменной. На сегодняшний день постоянна часть составляет 141,25 евро. Переменная часть зависит от бывшей заработной платы работника и месяца, за который выплачивается пособие (в первые три месяца выплачивается больше, позднее выплата уменьшается).

ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ

1-3- мес. — 38,79 проц. от средней заработной платы работника;

4-6 мес. — 31,03 проц. от средней заработной платы работника;

7-9 мес. — 23,37 проц. от средней заработной платы работника.

KЕ

ВЫПЛАТА ЗА ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ СТАЖ РАБОТЫ

Выплата за долговременный стах работы выплачивается, если работник был уволен на основании ст. 57 ТК, т. е. по инициативе работодателя, без вины работника. Размер выплаты зависит от непрерывного стажа работы у работодателя.

5-10 лет — 77,58 проц. от одной средней заработной платы работника;

10-20 лет — 77,58 проц. от двух средних заработных плат работника;

Более 20 лет — 77,58 проц. от трех средних заработных плат.

Эту выплату бывший работник начинает получать спустя три месяца после увольнения, с условием, что он в течение этого периода не трудоустроился. Выплата назначается из Фонда выплат долговременной работы. Это регламентировано отдельным законом. Для ее получения нужно обращаться в Содру.

В бюджетных учреждениях выплату по долговременной работе выплачивает бывший работодатель.

Заместитель председателя — юрист

Независимого профсоюза ГП ИАЭС

Илона Некрошене

Тел. 8-386-2-83-10

Рубрика: Актуалии | Комментарии к записи ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ: ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА И ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УВОЛЬНЕНИЯ отключены

INFORMACIJA DARBUOTOJAMS: KAS DRAUDŽIAMA DARYTI DARBDAVIUI KARANTINO METU IR KĄ DARYTI ATLEIDIMO ATVEJU

Deja, ir tokiu sunkiu laikotarpiu, paskelbto karantino sąlygomis atsiranda nesąžiningų darbdavių, kurie siekdami patirti kuo mažiau nuostolių imasi įvairių priemonių, sprendžia problemas darbuotojų sąskaita.

Labai svarbu atsiminti, kad darbo sutartis – tai susitarimas tarp dviejų šalių. Vadinasi, bet kuris sprendimas turėtų būti priimtinas abiem, o ne priimant jį vien iš jėgos pozicijos.

DARBDAVIUI DRAUDŽIAMA VERSTI DARBUOTOJĄ EITI ATOSTOGŲ

Tiek kasmetinės, tiek nemokamos atostogos yra darbuotojo teisė, o ne pareiga. Todėl net ir karantino metu darbdavys neturi teisės priversti darbuotojo be jo sutikimo pasinaudoti kasmetinėmis arba neapmokamomis atostogomis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rekomenduoja primigtinai siūlyti darbuotojui pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis karantino metu tik tuo atveju, jei jų yra sukaupta daugiau nei už vienerius darbo metus.

Atostogos suteikiamos tik pagal darbuotojo prašymą. Atostogų suteikimas darbuotojo prašomu metu darbdaviui yra prievolė. Nebent dėl gamybinio būtinumo ar atsižvelgiant į atostogų grafiką, jis neturi galimybės suteikti atostogų prašomu laiku. Darbdavys tai turi pagrįsti realiomis faktinėmis aplinkybėmis.

Tuo atveju, kai darbdavys reikalauja, kad darbuotojas pasinaudotų atostogomis, darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisija, kuri karantino metu išnagrinės jo skundą rašytine tvarka.

Atostoginiai už atostogas turi būti išmokėti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš atostogų pradžią. Nebent yra darbuotojo prašymas juos gauti su artimiausiu darbo užmokesčio mokėjimu.

NEAPMOKAMOS ATOSTOGOS

Svarbu žinoti, kad už nepamokamas atostogas atostoginiai nėra mokami. Be to, neapmokamų atostogų metu darbuotojas neapdraustas socialiniu draudimu. Šiomis dienomis labai aktualus sveikatos draudimas. Jeigu per kalendorinį mėnesį darbuotojas dirbo nors vieną dieną, tuomet sveikatos draudimas jam galioja. Jeigu neapmokamos atostogos trunka ilgiau nei vieną mėnesį, darbuotojui reikės privalomojo sveikatos draudimo įmoką (PSD) susimokėti savarankiškai. Tik tokiu atveju darbuotojas turės teisę nemokamai guti valstybės finansuojamų sveikatos priežiūros paslaugų.

Šiai dienai PSD sudaro 42,37 eurus per mėnesį.

NUOTOLINIS DARBAS

Karantino metu tai labiausiai rekomenduojama darbo forma. Žinoma, tuo atveju, jeigu nuotolinis darbas yra įmanomas pagal įmonės ar įstaigos veiklos pobūdį bei darbuotojo atliekamas funkcijas. Darbas nuotoliniu būdu suteikiamas pagal darbuotojo prašymą arba darbo sutarties šalių susitarimu. Už tokį darbą turi būti mokamas darbo sutartimi sulygtas darbo užmokestis.

Jeigu dirbdamas nuotoliniu būdu darbuotojas patiria papildomų išlaidų, susijusių su jo darbu, jos turi būti darbdavio kompensuotos. Kompensacijos dydis ir jos mokėjimo sąlygos gali būti nustatytos darbo sutarties šalių susitarimu arba įmonėje galiojančiu lokaliniu teisės aktu.

Pagal paskutinius Darbo kodekso 49 str. pakeitimus, esant ekstremaliai situacijai, siekiant saugoti darbuotojų ir trečių asmenų sveikatą, darbdavys gali primygtinai siūlyti darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu, o šiam nesutikus – nušalinti nuo darbo ir už šį laikotarpį jam nemokėti darbo užmokesčio.

DARBO UŽMOKESTIS UŽ PRASTOVOS LAIKOTARPĮ

Pagal paskutinius Darbo kodekso 47 str. paskutinius pakeitimus, darbdavys darbuotojui arba jų grupei gali paskelbti prastovą, jei karantino ar ekstremalios situacijos metu negali darbuotojui suteikti darbo sutartyje sulygto darbo.

Už prastovos laikotarpį darbuotojui turi būti mokama ne mažesnis nei minimalios mėnesinės algos dydžio darbo užmokestis, o iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę.

Šiai dienai yra patvirtinta minimali mėnesio alga 607 eurai neatskaičius mokesčių arba 437 eurai į rankas.

Darbdavys gali paskelbti dalinę prastovą. Tokiu atveju prastovos laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis).

Už faktiškai dirbtą laiką darbuotojas gauna numatytą darbo užmokestį, o už prastovos laiką – kaip už prastovą.

Darbdavio patiriamos išlaidos bus kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos skiriant subsidiją.

Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali situacija arba karantinas. Subsidija nebus skiriama biudžetinėms įstaigoms ir valstybės bei savivaldybių institucijoms.

DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS GRIEŽTAI PAGAL DARBO KODEKSO NORMAS

Norint atleisti darbuotojus pagal DK 57 str. mažinant darbuotojų skaičių, darbdavys net karantino laikotarpiu privalo paisyti darbo kodekso reikalavimus – įspėti prieš atleidimą, atleidžiant darbuotoją išmokėti jam priklausančias išeitines išmokas.

ĮSPĖJIMO TERMINAI

Darbdavys, norėdamas atleisti darbuotoją darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės (LR DK 57 str.) privalo jį įspėti raštu:

jei darbo santykiai truko mažiau nei metus – prieš dvi savaites.

Daugiau nei metus – prieš vieną mėnesį.

Jeigu darbuotojui iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau nei penkeri metai, įspėjimo terminas – du mėnesiai

Jeigu darbuotojas turi negalią, augina vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, taip pat jeigu iki senatvės pensijos jam liko mažiau nei dveji metai, tokiu atveju įspėjimo terminas – 3 mėnesiai.

Įmonės kolektyvine sutartimi galima susitarti dėl ilgesnių įspėjimo terminų.

IŠEITINĖS IŠMOKOS ATLEIDŽIANT DARBUOTOJĄ

Atleidžiant darbuotoją LR DK 57 str. nustatytais pagrindais darbdavys privalo sumokėti jam 2 mėn. vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

NEDARBO IŠMOKA PO ATLEIDIMO IŠ UŽIMTUMO TARNYBOS

Atleidimo atveju reikėtų kreiptis į Užimtumo tarnybą. Užsiregistravus Užimtumo tarnyboje, žmogus patampa apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Jam tokiu atveju nereikia kas mėnesį savarankiškai mokėti PSD įmokų.

Nedarbo išmoka skiriama per 10 darbo dienų.

Nedarbo išmoka susidaro iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. Šiai dienai pastovioji dalis sudaro 141,25 euro, kintamoji dalis priklauso nuo darbuotojo buvusio darbo užmokesčio ir išmokos mokėjimo mėnesio (pirmus tris mėnesius mokama daugiau, vėliau išmoka mažėja).

KINTAMOJI DALIS

1-3 mėn. — 38, 79 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio;

4-6 mėn. — 31,03 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio;

7-9 mėn. — 23,27 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKA

Ilgalaikio darbo išmoka mokama, jei darbuotojas buvo atleistas LR DK 57 str. pagrindu, t. y. darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės. Jos dydis priklauso nuo nepertraukiamojo darbo stažo pas darbdavį.

5-10 metų — 77,58 proc. vieno vidutinio asmens darbo užmokesčio dydžio išmoka;

10-20 metų – 77,58 proc. dviejų vidutinių asmens darbo užmokesčio dydžio išmoka;

Virš 20 metų — 77,58 trijų vidutinių asmens darbo užmokesčio dydžio išmoka.

Ši išmoka išmokama po trijų mėnesių nuo atleidimo su sąlyga, kad asmuo per šį laikotarpį neįsidarbino. Išmoka mokama iš ilgalaikio darbo išmokų fondo. Dėl jos gavimo reikia kreiptis į Sodrą.

Biudžetinėse įstaigose ilgalaikio nedarbo išmoką moka buvęs darbdavys.

VĮ IAE Nepriklausoma profsąjunga

Pirmininko pavaduotoja-teisininkė

Ilona Nekrošienė

Tel. 8-386-2-83-10

Рубрика: Актуалии | Комментарии к записи INFORMACIJA DARBUOTOJAMS: KAS DRAUDŽIAMA DARYTI DARBDAVIUI KARANTINO METU IR KĄ DARYTI ATLEIDIMO ATVEJU отключены

Atominės elektrinės darbuotojai skundžiasi: įmonė siųs į prastovas, neužtikrina pavežimo į darbą / Работники атомной электростанции жалуются: предприятие посылает на простой, не обеспечивает перевозку

Straipsnis lietuvių kalba: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/atomines-elektrines-darbuotojai-skundziasi-imone-sius-i-prastovas-neuztikrina-pavezimo-i-darba-56-1299100

Заместитель председателя Независимого профсоюза важного для обеспечения национальной безопасности предприятия Игналинская атомная электростанция Илона Некрошене говорит, что на предприятии сложилась плохая ситуация. Жалуются, что работникам будет объявляться простой, к тому же, часть работников не знает, как приехать на работу, потому что была прекращена перевозка на автобусах. Предприятие подтвердило, что с 6 апреля на ИАЭС временно работы будут выполняться в минимальном рабочем режиме, останавливая определенные производственные деятельности. Это предпринято, реагируя на все более усложняющуюся ситуацию по распространению коронавируса, стремясь укрепить безопасность работников. Читать далее

Рубрика: Новости НП | Комментарии к записи Atominės elektrinės darbuotojai skundžiasi: įmonė siųs į prastovas, neužtikrina pavežimo į darbą / Работники атомной электростанции жалуются: предприятие посылает на простой, не обеспечивает перевозку отключены