Печать Печать

DĖL RIZIKŲ VERTINIMO

VĮ IAE JPSA 

VATESI viršininkui                               2017-03-20   Nr. 36 -09

Michailui Demčenko

DĖL RIZIKŲ VERTINIMO

VĮ IAE iš CPVA yra iškeltas reikalavimas iki 2017 m. kovo 31 d. sudaryti įmonės vykdomų veiklų sąrašą, kuriame būtų nustatytas veiklos atlikimo būdas “daryti arba pirkti” (angl. „make or buy“). Šis reikalavimas yra nenaujas, bet galutinis atlikimo terminas nustatytas pirmą kartą. 2016 m. VĮ IAE jau perdavė administracinių patalpų valymo atlikimą išoriniai įmonei.

Šiuo metu VĮ Ignalinos AE rengia specifikaciją patalpų dezaktyvavimo paslaugų pirkimui kontroliuojamoje zonoje iš išorinės įmonės, nes pagal atliktos analizės rezultatus tai yra ekonomiškiau. 2017 m. vasario 27 d. vadovaujantis LR Darbo kodekso 47 str. bei įmonės galiojančios kolektyvinės sutarties DVSta-1465-1V3 6 str. baigėsi darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūra dėl šiuo metu Įmonės kontroliuojamoje zonoje esančių patalpų valymo paslaugų pirkimo. 2017 m. kovo 01 d. patyrusios, kvalifikuotos, apmokytos pagal visus radiacinės ir darbo saugos reikalavimus įmonės darbuotojos gavo įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą.

VĮ IAE darbuotojų atstovų manymu, priimant sprendimą atsisakyti patalpų dezaktyvavimo įmonės kontroliuojamoje zonoje savo jėgomis, nebuvo tinkamai įvertintos rizikos.

  1. Šiuo metu patalpų dezaktyvavimas atliekamas esant apmokytam, patyrusiam personalui, esant specifinėms procedūroms, sklandžiai veikiančiai valdymo sistemai, kuri kontroliuoja ir leidžia tobulinti procesą. Nuolat vyksta darbuotojų atestavimas, instruktavimas. Darbuotojai gali pakeisti vienas kitą.

Rangovui tai būtų visiškai nauja veiklos rūšys, nėra darbo patirties radiacinės grėsmės sąlygomis, kas galimai sąlygos padidintą darbuotojų apšvitą dėl darbų atlikimo kokybės. Be to, rangovas neturės atitinkamai parengto darbuotojų personalo rezervo prireikus, pavyzdžiui, nedelsiant pašalinti radiacinių incidentų pasekmes.

  1. Aptikus radiacinį užterštumą VĮ IAE įmonės patyrę darbuotojai turi įgūdžių tinkamai įvertinti situaciją bei jos galimas pasekmės, žino pranešimo apie įvykį eigą, sąveikauja su pamaininiu personalu siekiant užkirsti arba apriboti radiacinio užterštumo sklidimą.

Rangovo personalas neturi patirties, nežinomas apmokymo lygis, kvalifikacijos lygis, kuris VĮ IAE įmonėje nuolat yra tobulinamas. Jau buvo atvejis, kuomet dėl neteisingų ir nekvalifikuotų rangovo veiksmų VĮ IAE sugedo specialioji kanalizacija 130/2 pastate, kuo pasiekoje galėjo įvykti avarija su radiacinėmis pasekmėmis.

  1. VĮ IAE dezaktyvacijos darbuotojai nuolat dalyvauja treniruotėse likviduojant radiacines avarijos pasekmes, apmokami naudotis bet kokia įranga, dezaktyvavimo priemones, detaliau susipažįsta su technologinės įrangos išdėstymu, galimais avarijų scenarijais ir pan. VĮ IAE dezaktyvacijos komandos vadovas įtrauktas į avarinio pasirengimo plano komandos sudėtį. Komandos vadovas turi galimybę pritraukti visus baro darbuotojus avarijos radiacinių pasekmių likvidavimui, naudoti bet kokią įrangą, dezaktyvacijos priemones ir pan.

Rangovo personalas neturi patirties bei nėra žinomas jo kvalifikacijos lygis. Dėl minimalios algos tikėtina dažna personalo kaita bei, apriori, jis yra nestabilus, kadangi dėl atitinkamų rizikų Rangovas tiesiog negalės užtikrinti darbuotojų tinkamą kiekį ir kvalifikaciją lokalizuojant galimas avarijas bei incidentus. Likviduojant avarijas kiltu sunkumai dėl atsakomybių bei pavaldumo pasiskirstymo tarp VĮ IAE avarinės parengties plano dalyvių ir Rangovo personalo.

  1. Reikiamo dezaktyvacijos lygio užtikrinimui, patalpų tinkamos radiacinės būklės palaikymui, tame tarpe ir atliekant darbus 1-os ir 2-os kategorijos patalpose pagal nurodymus, gali prireikti daugiau darbuotojų dėl leistino personalo apšvitinimo lygio. Esant dezaktyvacijos apimčių padidėjimui, VĮ IAE turi galimybė pritraukti kitų padalinių apmokytus darbuotojus. Darbų pagal nurodymus organizavimo sistema veikia sklandžiai, personalas apmokytas, paskirstytos atsakomybės.

Rangovas tokios galimybės pritraukti papildomą personalą tikriausiai neturės, nes tam tikslui jis turėtu laikyti papildomą tinkamai paruoštą personalą, kurio poreikis numatomas išskirtiniais atvejais. Šį rizikos faktorių negalima eliminuoti pradėjus reaktorių įrangos išmontavimą bei pradėjus dezaktyvacijos ir išmontavimo darbus 1–os ir 2-os kategorijos kontroliuojamos zonos patalpose. Apmokymas, avarinės parengties treniruotės bei patirties kaupimas užimą atitinkamą laiką ir tai sudaro papildomą riziką.

  1. Galimos problemos dėl materialinio techninio aprūpinimo. Tai sąlygoja sudėtingas, sunkiai planuojamas ilgalaikis pirkimų procesas. Šiai rizikai sušvelninti VĮ IAE turi cheminių reagentų bei dezaktyvacijos medžiagų atsargas.

Rangovas gali vykdyti pirkimų procesą paprasčiau, tačiau perkamos medžiagos bei reagentai turi būti derinami su VĮ IAE. Kyla klausimas ar panorės Rangovas turėti atitinkamas atsargas ir ar sugebės tam tikslui skirti pakankamas lėšas. Gali kilti problemų dėl rangovo finansinės padėties ar net bankroto atveju.

  1. Vykdant šiuos darbus IAE jėgomis atsisakymas dirbti dezaktyvavimo darbus praktiškai neįmanomas dėl įmonėje turimų atitinkamų lokalinių teisės aktų, su kuriais supažindinti įmonės darbuotojai raštu.

Rangovui atliekant šiuos darbus, galimi ginčai bei atsisakymai dirbti dezaktyvacijos darbus dėl darbo aplinkos pasikeitimo ir kt.

Tinkamai neįvertinus kylančias rizikas atsiranda klausimas ar iš tikrųjų ekonomiškiau yra perduoti atliekamą veiklą Rangovui ir ar bus tinkamai užtikrintą personalo apsauga nuo nepagrįstos apšvitos.

Suprantama, kad bet kuriuo atveju už radiacinę saugą įmonėje atsako VĮ IAE. Rangovo netinkamas dezaktyvavimo atlikimas normaliomis sąlygomis gali tik užvilkinti pagrindinių eksploatacijos nutraukimo darbų atlikimą. Bet radiacinių incidentų ir avarijų metu radiacinio užteršimo sklaidos lokalizavimas gali būti tinkamai neužtikrintas.

Atitinkamai su CPVA reikalavimais artimiausiu laiku (šiais metai) VĮ IAE planuoja atlikti analizę „daryti ar pirkti“ visoms atliekamoms veikloms. Tikėtina, kad vertinant atliekamas veiklas dėl laiko ir patirties stokos ne bus tinkamai atsižvelgta į galimas rizikas. Skubotų sprendimų priėmimas gali įtakoti saugą ir personalo bei gyventojų nepagrįstą papildomą apšvitą.

Atsižvelgiant į anksčiau išdėstyta, prašome pagal Jūsų įstaigos kompetenciją įvertinti įmonėje atliekama “daryti arba pirkti” metodika dėl galimų rizikų bei išreikšti nuomone apie šiuo metu VĮ IAE kontroliuojamoje zonoje esančių patalpų dezaktyvavimo paslaugų pirkimą.

VĮ IAE Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkas  Vladimir Dranik

Запись опубликована в рубрике Официальная переписка. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.