Печать Печать

Dėl darbuotojų atrankos

VĮ IAE JPSA

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui                             2017-07-13    Nr.        -09

L. Kukuraičiui

KOPIJA:

Valstybinė darbo inspekcija prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui

J. Griciui

DĖL DARBUOTOJŲ ATRANKOS

2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 yra patvirtintas konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) bei “Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas”, kurio 2.5 p. nustato, kad į pareigybių sąrašą, dėl kurių rengiamas konkursas įtraukiamas “…darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis ir gaunantis darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas)’.

LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 str. 11 p. reglamentuoja, kad iki Darbo kodekso įsigaliojimo sudarytos kolektyvinės sutartys galioja pagal iki šio įstatymo galiojusių teisės aktų nuostatas, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. sausio 1 d.

VĮ IAE 2014-12-12 sudarytos galiojančios Kolektyvinės sutarties Nr. DVSta-1465-1V3 10 str. 5 ir 6 p. įtvirtinta tiek išorinės (t.y. priimant naujus darbuotojus) , tiek vidinės (atsiradus, pavyzdžiui gamybiniam  poreikiui perkelti darbuotoją į kitą darbo vietą arba kitas pareigas) atrankos procedūros galimybė, kurią įgyvendina 2014 m. liepos 15 d. VĮ IAE generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮsJa-187 patvirtintas darbuotojų paieškos ir atrankos VĮ Ignalinos AE organizavimo tvarkos aprašas.

  1. Prašytume paaiškinti, ar mūsų įmonės kolektyvinėje sutartyje įtvirtinta darbuotojų atrankos procedūra neprieštarauja anksčiau minėtam 2017-06-21 Vyriausybės nutarimu Nr. 496 patvirtintam Aprašui.
  2. Taip pat prašytume paaiškinti, ar vadovaujantis 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Darbo kodekso 193 str. 5 d. kolektyvinės sutarties šalys gali įtvirtinti įmonės kolektyvinės sutarties normą dėl įmonės darbuotojo perkėlimo esant poreikiui į kitą darbo vietą neskalbiant konkurso Vyriausybės nustatyta tvarka.

VĮ IAE Jungtinės profesinių sąjungų

atstovybės pirmininkas                                                                                 Vladimir Dranik

Запись опубликована в рубрике Официальная переписка. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.