Печать Печать

DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS NUOMONĖS PATEIKIMO (JPSA)

VĮ IAE JPSA

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai                    2019-05-06 Nr.

Siunčiama el. paštu finmin@finmin.lt                                    Originalo neteiksime

DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS NUOMONĖS PATEIKIMO

    Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE, Įmonė), įgyvendindama Europos Komisijos nustatytus tikslus bei uždavinius dėl veiklų optimizavimo bei nepagrindinių funkcijų perdavimo paslaugų tiekėjams, vykdo „Daryti arba pirkti“ (Make-or-Buy) analizę ir su tuo susijusius viešuosius pirkimus. Kartu su VšĮ Centrine viešųjų pirkimų agentūra (toliau — CPVA) įvertinus šiuo metu Įmonėje atliekamas funkcijas, VĮ IAE pateikė VĮ IAE Jungtinei profesinių sąjungų atstovybei (toliau — JPSA) vykdomų veiklų, kurias planuojama perduoti viešųjų pirkimų pagrindu sudarytomis sutartimis su rinkoje esančiais išoriniais paslaugų teikėjais, sąrašą (toliau – „BUY“ veiklos, pateikiamos žemiau esančioje lentelėje) bei nurodė, kad viešuosius pirkimus planuojama įvykdyti iki 2019 metų pabaigos.

    Siūlomos „BUY“ veiklos

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas Etato dalis
1. Teritorijos tvarkymas 14,00
2. Periferinės įrangos priežiūra 3,55
3. Geodeziniai darbai 5,29
4. Esamų statinių ir statybos darbų (statyba, remontas, griovimas, rekonstravimas) techninė priežiūra ir remontas 5,94
5. Kėlimo mechanizmų techninė priežiūra ir remontas 11,35
6. Greitoji / būtinoji pagalba (įsk. slaugytojus) 10,70
7. Kondicionierių techninė priežiūra ir remontas 3,00
8. Garo katilinės įrenginių techninė priežiūra ir remontas, bandymai ir inspekcijos 1,88
9. Specialiosios skalbyklos įrangos techninė priežiūra ir remontas 1,60
10. Naujų objektų B 2,3,4 įrangos techninė priežiūra ir remontas (po įvedimo į eksploataciją) 30,54
Viso 87,85

       Pažymėtina, kad Europos Komisija, įgyvendinant finansų valdymo ekonomiškumo, veiksmingumo, efektyvumo principus, skirdama finansavimą eksploatacijos nutraukimo veikloms,  delegavimo sutartimi paskyrė lėšų administratorių Lietuvoje – Všį Centrinę projektų valdymo agentūrą. Tokioje schemoje Europos Komisija kartu su CPVA įgyvendina efektyvaus ir ekonomiško IAE finansavimo modelį. Viena iš šio modelio įgyvendinimo priemonių yra „Make-or-buy“ strategija. Šios strategijos esmė yra atlikti palyginamąją veiklų rinkos analizę ir priklausomai nuo rezultatų, t.y. įvertinus, ar ekonomiškai naudingiau tam tikrą IAE veiklos rūšį daryti savo jėgomis ar pirkti šią paslaugą iš išorinio tiekėjo, priimti atitinkamą sprendimą. Nagrinėjamu atveju tai aukščiau pateiktų siūlomų „BUY“ veiklų kainų lyginamosios rinkos analizės rezultatai įskaitant Įmonės įrangos naudojimo išlaidas, personalo apmokymo bei administravimo, komunalines išlaidas ir kitas rizikas. Tačiau JPSA nepateikta informacijos dėl šių „BUY“ veiklų perdavimo ekonominį naudingumo. 

    Be to, VĮ IAE profesinėms sąjungoms kelia nerimą tai, kad CPVA pateikė rekomendacijas perduoti siūlomas „BUY“ veiklas išorės tiekėjams nepriklausomai nuo „make-or-buy“ analizės rezultatų“. Todėl 2019 m. kovo 22 d. Ignalinos programos monitorinio komiteto susitikimo metu buvo priimtas sprendimas pradėti paslaugų pirkimą viešųjų pirkimų būdu.

    Be to, Europos komisijos reikalauja atlikti „make-or-buy“ analizę ir perdavimą paslaugų tiekėjams nepagrindinių funkcijų atžvilgiu. Tačiau VĮ IAE neturi sudariusi pagrindinių ir/ar nepagrindinių veiklų sąrašo (2019-03-22 VĮ IAE raštas Nr. ĮS-1659 (11.11), priedas Nr. 1). Todėl JPSA kvestionuoja sprendimą pradėti paslaugų pirkimą viešųjų pirkimų būdu ir pagristai tikisi specialistų nuomonės/argumentų tuo aspektu — kuo remiantis buvo išskirtos ir perduodamos būtent anksčiau nurodytos „BUY“ veiklos.

    Įmonės profesinėms sąjungoms taip pat kelia nerimą tai, kad į „BUY“ veiklų sąrašą įtraukta Greitoji / būtinoji pagalba (įskaitant slaugytojus). Nors VĮ IAE turima sveikatos priežiūros licencija Nr. 2875 suteikia teisę teikti bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugos paslaugas. 

    JPSA, kvestionuodama aukščiau paminėtus klausimus, siekdama apsaugoti Įmonės darbuotojus nuo galimų neigiamų socialinių ir ekonominių pasekmių, prašo būtent Finansų ministerijos (o ne kitų su nagrinėjamu klausimu susijusių institucijų ir įstaigų) nuomonės kvestionuojamais klausimais. Norėtume pabrėžti, kad ši nuomonė yra itin svarbi, kadangi ginamas ir viešasis interesas – Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės lygmeniu esančių profsąjungų narių bei IAE darbuotojų, nesančių profsąjungų nariais.

    Prašome:

  1. Pateikti Finansų ministerijos specialistų pagristą nuomonę dėl išvardintų „BUY“ veiklų perdavimo išorinėms organizacijoms viešųjų pirkimų būdu ekonominio naudingumo.
  2. Pateikti argumentuotą viziją/nuomonę dėl VĮ IAE vykdomų pagrindinių ir nepagrindinių veiklų bei nurodyti, kuo remiantis buvo išskirtos ir perduodamos būtent tokios „BUY“ veiklos.

PRIDEDAMA. 1. VĮ IAE 2019-03-22 raštas Nr. ĮS-1659 (11.11), 3 lapai.

Pagarbiai,

VĮ IAE Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkas Vladimir Dranik

Tekstas rusų kalbą: Fin min_ru

                                    fin min_ru_tes

 

Запись опубликована в рубрике Официальная переписка. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.